Archive | 29/03/2020

Forme u Access-u

Obrasci ili Forme omogućavaju prikazivanje i unos podataka u prikladnom formatu koji
liči na obrasce na kojima treba popuniti prazna mesta.
Za razliku od tabelarnog pregleda podataka gde su podaci prikazani u redovima i kolonama, u
obrascu se podaci mogu prikazati u bilo kom obliku (formatu).

                                                              Kreiranje obrazaca

Da bismo kreirali novi obrazac biramo meni Create oblast Forms, a zatim jedan od ponudjenih
nacina kreiranja obrasca. Pojaviće se prozor kao na slici:

Forme-u-Accessu-1
Kao što se vidi na slici MS Access nudi nekoliko načina za kreiranje obrazaca:
Form – morate izabrati objekat na osnovu kog se kreira obrazac automatski, ukoliko je to tabela
koja je u vezi sa drugom tabelom, obrazac prikazuje jedan slog iz izabrane tabele i kao
podobrazac sve slogove iz vezne tabele koji se odnose na prikazani slog.
Split Form – kreiranje obrazaca na osnovu izabrane tabele (upita) koji prikazuje jedan slog iz
tabele i kao podformu celu tabelu.
Multiple Items – Kreira obrazac na osnovu izabranog objekta u tabelalnom prikazu,
Pivot Chart – čarobnjak za kreiranje pivot dijagrama,
Blank Form – Dobijate prazan prikaz obrasca Layout da sami kreirate obrazac
Form Design – Kreirate sami obrazac u prikazu Design View;
More Forms nudi:
Form Wizard– Kriranje obrasca pomocu carobnjaka (veoma slicno kriranjue upita pomocu
carobnjaka)
Datasheet – Kreiranje obrasca sa tabelarnim pirkazom izgleda isto kao prikaz Datasheet tabele
(morate izabrati zeljeni objekat)
Modal Dialog – je specijalna vrsta obrasca. Umesto da prikazuje podatke iz neke tabele, on
postavlja pitanja, sustina je sto ga mozete otvoriti u nekom vaznom trenutku kao sastavni deo
automatizovanog posla (obavezan VBA kod).
Pivot Table – čarobnjak za kreiranje unakrsnih (Pivot) tabela.

                                                            Kreiranje obrazaca pomoću Form Wizarda.

Najlakši način da izradite formu (obrazac) je korišćenje Form Wizard-a. Ovaj alat nam
omogućava pravljenje obrazaca koji sadrže polja iz više tabela i upita. Moguće je birati atribute i
njihov redosled pojavljivanja u obrascu, kao i stil prikaza obrasca.
1. Create/Forms/ More Forms/ Form Wizard
2. U prozoru koji se otvara (kao na slici) iz padajuće liste Tables/Queries (gore-levo) treba
izabrati Tabelu ili Upit koji sadrže podatke koje želimo da prikažemo u Formi.
U listi Available fields biće prikazana polja koja se nalaze u izabranoj Tabeli ili Upitu. Pomoću
dugmića sa znakom veće > prebacujemo ona polja iz Tabele (Upita) koja želimo da se prikažu na
Formi.

Forme-u-Accessu-2
3. Klikom na dugme Next prelazimo na sledeći korak gde biramo kakav raspored (Layout) polja
želimo na Formi.
Columnar – omogućava prikaz na formi podataka samo jednog reda-zapisa u tabeli, dok Tabular prikazuje tabelarno prikaz svih redova-zapisa, jedan ispod drugog. Datasheet raspored je kao u prikazu datasheet
tabele. Justified raspored kontrola nije unapred odredjen.
4. U sledećem koraku biramo izgled (Style) forme.                                                                                                          5. U poslednjem koraku zadajemo naziv obrscu-formi.
Open the form to view or edit information-ako zelite da koristite obrazac za rad sa podacima
Modify the forms design – ukoliko zelite da vrsite izmene u obrascu.
Kada pritisnemo dugme Finish dobijamo obrazac kao na narednoj slici:

Forme-u-Accessu-3
U donjem levom uglu se nalaze dugmići koji omogućavaju navigaciju kroz zapise.
poslednji zapis
prvi
zapis prethodni
zapis
tekući zapis sledeći zapis
novi
zapis

Forma se sastoji iz tri odeljka:                                                                                                                                     Form Header (zaglavlje forme),                                                                                                                               Detail (Detalji – za prikaz podataka iz tabela/upita),                                                                                                   Form Footer (podglavlje forme).                                                                                                                                     U zaglavlje se obično unosi naslov forme, a u podglavlje komandna dugmad.(prikaz Design View)
Na formu se, u pregledu za izmene/dizajniranje, mogu smestiti razne standardne kontrole kakve
se inače sreću u radu sa Windows programima (tekstualno polje, labela, komandno dugme,
padajuće liste i sl.).
Za smeštanje ovih kontrola na formu služi Conrols (donja slika).

Labela (natpis – nalepnica – Label) je kontrola u koju se unosi tekst koji opisuje formu, drugu
kontrolu i sl.
Tekst u labeli se može urediti pomoću linije sa ikonama (Toolbar) koji je isti kao u Wordu.
Polje za tekst ( Text Box) je kontrola pomoću koje možemo napraviti novo (izračunato) polje u
obrascu (ili izveštaju). Nakon dodavanja ovog objekta, otvaramo Propreties (F4 ili dvostruki
klik). U opciji Control Source (izvor podataka) na kartici Data sa tri tačke … otvaramo
Expression Builder u kojem unosimo izraz kojim ćemo izračunati novu vrednost (kao u
upitima).
Komandno dugme (Command Button) omogućava izvršenje određene naredbe u programu.
Ako je uključena alatka sa čarobnim štapićem onda se izborom ove alatke pokreće Wizard za
postavljanje komandnog dugmeta u formu.
Akcije koje može da izvrši komandno dugme se nalaze u listi kategorija sa leve strane

Record Navigation
Find Record – u formi se otvara prozor za pronalaženje podataka prikazanih na formi po
željenom kriterijumu.
Go To First (Last, Next, Previous) Record – dugmad koja omogućavaju prelazak na prvi.
Poslednji, sledeći ili prethodni zapis/red u formi.
Record Operations
Add New Record – dodavanje novog zapisa-reda u tabeli iz koje su podaci prikazani na
formi
Delete Record – brisanje zapisa koji je aktivan (kursor se nalazi u njemu)
Form Operations
 Close Form – zatvaranje obarsca
Open Form – otvaranje željene forme
Report Operations
Preview Report – otvaranje željenog Izveštaja u pregledu pre štampe
 Print Report – štampanje željenog Izveštaja
Application
Quit Application – izlazak iz programa – Access-a                                                                                                Nakon izbora željene akcije koja će se izvršiti klikom na komandno dugme u sledećem koraku
bira se da li će na dugmetu biti slika ili tekst,

i zatim u poslednjem koraku zadaje se
programersko ime dugmetu (proizvoljno). Komandno dugme se može premeštati na formi
povlačenjem mišem ili obrisati klikom na njega i zatim na taster Delete.
Kada se pravi forma koja sadrži samo komandnu dugmad koja otvaraju druge forme ili izveštaje
ne koristi se Form Wizard, već se forma pravi odmah u Design View pregledu.
Ovakve forme se nazivaju meni (Menu) forme, i to su početne forme koje se otvaraju
pokretanjem programa.

 

 

Web prezentacija – Web sajt

“Web Sajt” se sastoji od jedne ili više web stranica. Web stranica je dokument sastavljen od teksta, slika, video snimaka, muzike..- hipermedia). Sajt je način da prezentujete sebe ili svoju firmu preko interneta, bilo kada, u bilo kom delu sveta. Sajtom “poput izloga” prikazujete sve ono što smatrate bitnim za Vaše posetioce, jer je važno da oni dobiju informacije koje žele na najlakši način.

Početna stranica (naslovna, matična, homepage ….) je prva stranica Vašeg sajta, koja se pojavi kada se u  internet pretraživaču (browser-u)  zatraži adresa sajta. Uobičajeni naziv početne stranice nekog web sajta glasi index.htm, index.html ili index.asp. Web dizajn naslovne strane treba da bude jedinstven, a sadržaj ciljano pisan. Svi javno dostupni sajtovi čine svetsku Internet mrežu, ili World Wide Web (www).

Izradom web sajtova bave se tzv. web dizajneri ili web masteri. Da bi Vaš web sajt bio dobro dizajniran, potrebno je da definišete njegovu svrhu – šta želite da postignete svojim prisustvom na internetu? Kada utvrdite svrhu, potrebno je da prikupite neophodan materijal koji će činiti Vaš web sajt: tekst, slike, muziku, video materijal… Ono što najveći procenat ljudi želi na svom sajtu su rubrike: “Početna”, “O nama”, “Usluge”, “Slike”, “Reference”, “Kontakt”…

Podela web sajtova

Podela web sajtova prema sadržaju – nameni
 • personalni (lični) web sajtovi,
 • komercijalni web sajtovi,
 • informativni web sajtovi,
 • blogovi,
 • forumi,
 • socijalne mreže,
 • web sajtovi za deljenje sadržaja,
 • web direktorijumi,
 • web alati…
Podela web sajtova prema interaktivnosti sa posetiocima
 • statički i
 • dinamički web sajtovi

Kako god podelili web sajtove, cilj svakog sajta je da ima što veću posećenost!

Želite da se Vaš sajt vidi na pretraživačima (Google…)?

Internet pretraživači (Search Engine Machines – Google, Yahoo, MSN..) predstavljaju internet servise, čija je svrha traženje informacija na internetu, pri čemu se kao rezultat pretrage prikazuje spisak web sajtova koji sadrže traženu informaciju.

Rangiranje (položaj) vašeg sajta na pretraživačima zavisi od strukture vašeg sajta, a ne od provajdera kod koga hostujete sam sajt. Ako vaš sajt ima više sadržaja i korisnih linkova ka drugim sajtovima, češće se menja, ima ukucane ključne reči u strukturi samog sajta, to će ovaj program koji periodično obilazi vaš sajt bolje rangirati. Potrebno je takodje da svoj sajt prijavite na Google, kao i da ga reklamirate kako biste povećali vidljivost i posećenost sajta.

Web hosting

Web hosting je usluga koju pružaju specijalizovane kompanije, a koja omogućava da vaša prezentacija bude vidljiva na internetu. Da podsetimo za publikovanje web prezentacije neophodna su 2 uslova. Jedan je da registrujete domen, a drugi da zakupite web hosting uslugu kod provajdera. Ako možemo da se poslužimo analogijom, domen predstavlja vašu adresu stanovanja, a web hosting zakup stana ili kuće gde ste smešteni.

Svaka hosting kompanija ima svoje ili iznajmljene servere (mašine) koji obezbeđuju da web stranice budu neprekidno prikazivane posetiocima. Oni ustvari drže sajtove na internetu – ovo se zove hostovanje. Na jedan web server može da stane veliki broj sajtova.

Kada govorimo o web hostingu možemo identifikovati tri tipa servisa

 • Shared Hosting
 • VPS
 • Dedicate Hosting

Shared hosting

Shared Hosting je vrste usluge u kojoj koristite deljeni „konačni resurs“ servis provajdera. U cenovnoj kategoriji ova vrsta usluge je na dnu lestvice i najčešći je izbor za hostovanje jednostavnih web stranica ili popularnih CMS (Content Management System) rešenja kao što je WordPress.

Prednost ove usluge je cena i jednostavnost upotrebe za korisnika. Često sa ovom uslugom dobijate i pristup Control Panel aplikaciji koja vam dodatno pojednostavljuje administraciju domena, FTP i Email naloga, MySql baza podataka, skripti za automatsku instalaciju popularnih CMS rešenja, fajl menadžera i ostalih sistemskih podešavanja.

Mane zakupa Shared Hosting paketa su sporiji odziv na obradu stranica, limitirana brzina i kapacitet prenosa podataka, brzina diska, kao i deljenje procesorske snage servera sa drugim korisnicima koji su na istom hardveru. Zbog načina podešavanja servera takođe ste limitirani na upotrebu starijih verzija jezika PHP i MySql baze, što ne mora da bude minus sem ako ne želite da upotrebljavate edge tehnologije.

VPS ili Virtual Private Server – šta je hosting u ovoj varijanti

VPS ili Virtual Private Server je sledeća stepenica i naprednije rešenje u hosting uslugama provajdera. Ovaj način usluge predviđa zakup virtuelnih resursa kod provajdera. Virtuelizacija je softverski alat koji mreže servera u data centrima provajdera deli u manje virtuelne servere na taj način da obezbedi minimalni garantovani resurs za paket koji ste izabrali.

Prednosti kod ovog sistema su definisani hardverski resursi, kao što je brzina procesora, veličina hard diska, memorije i protoka mreže, instalirani operativni i aplikativni softver na serveru, ipak za pokretanje web stranica na ovakvim serverima neophodno je dodatno znanje iz oblasti administracije servera (Linux ili Windows). Ovakva vrsta usluga odnosno hostinga postaje sve popularnija i cenom, a mogućnosti proširenja resursa su velika pa je omiljen kod developera odnosno u programerskoj zajednici jer vas ničin ne sputava kada je u pitanju izbor alata kojim ćete realizivati svoje projekte.

Napomenućemo da je dostupnost ovih usluga 24h/7, i da nije potreban nikakav angažman od strane provajdera pa VPS možete po volji obezbediti u bilo koje doba noći i krenuti u svoj projekat. Način plaćanja su uglavnom kartice za plaćanje i servis možete plaćati mesečno ili godišnje po nešto nižoj ceni.

Ove usluge je čak moguće potpuno besplatno koristiti u promotivnom periodu od 30 do 60 dana, a neki od najpoznatijih VPS provajdera su:

Dovoljno je da se registrujete na navedenim linkovima i dobićete kredite u iznosu od najmanje 10 USD, što je sasvim dovoljno da testirate ovu uslugu i ako ste istom zadovoljni možete nesmetano da nastavite sa korišćenjem.

Dedicate Hosting

Dedicate Hosting ili dodeljen server resurs je vrsta usluge u kojoj zakupljujete hardverski resurs koji se nalazi u okviru hosting centra. Ovakav način hostovanja je specifičan, može biti sa uslugom održavanja sistema ili bez nje. Prednosti ovakvog sistema su jak hardverski resurs uz jak internet protok koji obezbeđuje provajder. Idealan je za upravljanje jako zahtevnim poslovnim aplikacijama, a podaci su delimično javno dostupni pa se smatra i bezbednim za poslovanje. U ovom slučaju dakle imate zakupljene resurse koje ne delite sa drugima, sami definišete koji hardver i koji softver se postavlja na server, kako su oni povezani na mrežu i koje podatke želite da delite na internetu. Izuzetno je kompleksan i namenjen je isključivo korisnicima koji imaju adekvatan kadar za pokretanje i održavanje ovakve usluge.

CLOUD PLATFORME

Danas se internet mreža razvija tom brzinom da su najveće IT kompanije razvile novu vrstu usluge koja se zove cloud servis. Od server soba iz primera shared hosting kompanija, data centra ili centara kod VPS usluge, kod cloud platforme govorimo o gigantskim klasterima servera smeštenim u geo pozicioniranim data centarima rasprostranjenim po svim kontinetima i povezanim izuzetno brzim optičkim vezama. Vodeći provajderi ove usluge su Microsoft, Amazon i Google. Oni obezbeđuju vrlo kompleksne pakete servisa koji pokrivaju potrebe malih, srednjih i enterprise korisnika. Poslovni svet sve više prepoznaje kvalitet i cenu ove usluge, pa se iz razloga uštede danas seli svoje poslovanje iz sopstvenih data centara delimično ili potpunosti seli u cloud. Ova vrsta platforme je izuzetno kompleksna za podešavanje i održavanje. Namenjena je kompleksnim sistemima koji imaju potrebe za brzim skaliranjem resursa, geo redudansom i brzinom.

 

Domain Name System / DNS

DNS- Domain Name System

Sistem imena domena

Svaki uređaj na Internetu ima svoju numeričku IP adresu. Da bi olakšali ljudima pamćenje adresa uvedeni su alfabetski tzv simbolički nazivi domena.  Pretvaranje simboličkih adresa u numeričke (IP adrese) i obratno odrađuju DNS serveri. DNS serveri  se nalaze širom sveta i zaduženi su za pretvaranje imena tj adresa domena  u IP adrese i obratno. DNS je zasnovan na hijerarhijskom principu i jedna je od osnovnih komponenti interneta.

Kаd bi nа svetu postojаo sаmo jedаn DNS server, bio bi preopterećen. Dаnаs, u celom svetu,  postoji 13 root ili  korenskih DNS serverа.

RootDNS

Pored togа je  DNS prostor podeljen i nа tzv. zone što omogućava hijerаrhijsku rаspodelu administrаtivnih ovlаšćenjа potrebnih zа održаvаnje informаcijа. Zonа je skup čvorovа u DNS stаblu аdministrirаnih od strаne jednog DNS serverа.

Svаki ISP (Internet Service Provider)  imа DNS servere (nаjmаnje 2) zа svoje korisnike.

Dobavljač Internet usluga (ISP) jeste preduzeće koje vam obezbeđuje pristup Internetu, obično uz novčanu naknadu. Uobičajeni način povezivanja sa dobavljačem Internet usluga jeste korišćenje telefonske linije (pozivna veza) ili veza širokog propusnog opsega (kablovska ili DSL).

Internet domen/ web adresa

Domen predstavlja adresu Vašeg sajta. Ono što je za nas ulica i broj u stvarnom svetu, to je domen za Vaš sajt na internetu. Izaberite ime domena pažljivo – preporučuje se da naziv domena bude povezan sa nazivom firme, ili onim što želite da predstavite na svom web sajtu. Primer domena: www.example.com ili www.example.rs (vaš domen je u okviru nekog internacionalnog ili nacionalnog domena).

Nacionalni domeni (adresni prostori):  .rs, .co.rs, .org.rs…

Nacionalni domeni koji mogu da se registruju su:

 • RS – namenjen svim zainteresovanim korisnicima
 • CO.RS – namenjen poslovnim korisnicima
 • ORG.RS – namenjen svim ostalim korisnicima koji su pravna lica
 • EDU.RS – namenjen obrazovnim ustanovama i organizacijama
 • IN.RS – namenjen fizičkim licima
 • AC.RS – (delegiran) namenjen akademskoj i naučno istraživačkoj mreži Srbije
 • GOV.RS -(delegiran) namenjen je za državne organe Republike Srbije

Internacionalni domeni (adresni prostori): .com, .net, .org, .info…

Registracija domena je proces u kome korisnik (registrant) zakupljuje izabrani domen na svoje ime ili ime svoje firme, kod ovlašćenog registra , čime stiče jedinstveno pravo korišćenja te Internet adrese za svoj web sajt.  Spisak ovlašćenih registara  možete videti ovde.

Registar nacionalnog internet domena Srbije (skraćeno: RNIDS) je stručna, nevladina i nedobitna Fondacija obrazovana radi upravljanja nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ, tako da se ostvaruje opšti interes svih građana Srbije, uz poštovanje principa kvaliteta, efikasnosti, nezavisnosti i transparentnosti.

Samom registracijom domena, korisnik dobija web adresu bez prostora za postavku sajta. Registracija se može izvršiti preko ovlašćenog registra tj. firme koja se bavi hostingom.

Spisak ovlašćenih registara.

Na primer: registracija internet domena na Eunet-u

Statički i dinamčki Web

Razlike između statičkih i dinamičkih Web stranica

Postoji mnoštvo statičkih web sajtova na Internetu. U prvi mah verovatno nećete moći ni da vidite da je u pitanju statički sajt. Međutim, ukoliko je sajt mali, jednostavan, pripada nekom preduzeću, samo pruža informacije, ne poseduje dodatke, niti posebne opcije za posetioce, najverovatnije je da se radi upravo o njemu. Statičke web sajtove mogu da nadograđuju, menjaju i ažuriraju samo poznavaoci web dizajna i web programeri. Oni su  najjeftiniji za hostovanje i dizajniranje. Mnoge manje kompnije i dalje koriste baš njih kako bi imale prezentaciju na Internetu. Sa dinamičkim sajtom niste samo pasivni posmatrač, već aktivan učesnik!

Prednosti statičkog web sajta

•Brz dizajn

• Jeftin dizajn

• Jeftin za hostovanje

Mane statičkog web sajta

• Zahteva dobro poznavanje web dizajniranja za rad na sajtu

• Sajt nije posebno prilagođen korisnicima

• Sadržaj može postati statičan

Sa druge strane, dinamčki sajtovi u početku traže više novčanih ulaganja, ali prednosti koje daje su mnogostruke. Prvo i najvažnije je to da vlasnik takvog sajta može sam da dodaje i ažurira sadržaj. Na primer, vesti i događaji mogu da se postavljaju kroz običan pretraživač. Dimaničke mogućnosti sajta su limitirane isključivo maštom. Primeri dinamičkih web sajtova su: CMS, e-komerc, forumi, mogućnost da klijenti aplouduju dokumenta, i slično.

Prednosti dinamičkih web sajtova

• Mnogo su funkcionalniji

• Jednostavniji za ažuriranje

• Nov sadržaj privlači posetioce i zadržava postojeće, plus dobar je za pretraživače

• Može da funkcioniše kao sistem koji dozvoljava korisnicima da sarađuju

Mane dinamičkih sajtova

• Sporije se izgrađuju (projektuju, programiraju i dizajniraju) i skuplji su

• Hosting je malo skuplji.

Zaključak

Većina web sajtova iz protekle decenije su statičkog karaktera. Ipak, sve je više ljudi koji uviđaju prednosti dinamičkih sajtova, jer dinamički sajtovi pružaju ono najbolje što sajt može da ponudi