Archive | 19/03/2020

Reklamacije

Reklamacije

Ukoliko prispela roba ne odgovara porudžbini ili ugovoru, kupac će prodavcu uputiti reklamaciju. Reklamacija se piše na osnovu komisijskog zapisnika i dostavlja se u propisanom roku.

Najčešće reklamacije se pišu zbog:

  • manje prispele robe,
  • više prispele robe,
  • lošeg kvaliteta robe,
  • oštećenja ili kvara robe,
  • zamene vrste robe,
  • pogrešnog fakturisanja i dr.

U reklamaciji se kratko navodi nalaz i mišljenje komisije za prijem robe i postavlja odredjeni zahtev.

Prijemom reklamacije prodavac nastoji da udovolji zahtevu kupca. Ako zahtevu ne može da udovolji, ili ako kupac i prodavac ne mogu da nađu zajedničko rešenje, nastali nesporazum rešava nadležni sud.

PIMER REKLAMACIJE

REŠAVANJE  REKLAMACIJE

Rešavanje reklamacije podrazumeva postupak u kome prodavac proverava sve navode iz reklamacije, traži i pronalazi uzroke i o tome  obaveštava kupca.

Poslovno pismo kojim se rešava reklamacija piše se u najmanje tri primerka i to jedan za kupca i dva za prodavca. U njemu se navode razlozi zbog kojih je došlo do nedostataka, zatim iznos, odobrenja i zaduženja (brojčano i slovima), a na kraju izvinjenje zbog nastale greške.