Pojam poslovne korespondencije

Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanova ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije.

Korespondent  je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma. 

Vrste korespondencije

Postoji tri vrste korespondencije:

Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.

Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih, vojnih, diplomatskih, kozularnih…

E-BANKARSTVO

E-BANKARSTVO

meni

Sadržaj peuzet sa sajta Poslovna Informatika http://poslovnainformatika.rs/elektronsko-poslovanje/e-bankarstvo/

Telefonsko i mobilno bankarstvo. SMS i WAP tehnologije u bankarstvu.

Telefonsko bankarstvo

Telefonsko bankarstvo (Banking by phone, Telephone banking) je usluga koju pružaju banke, a omogućava da korisnici obavljaju finansijske transakcije prekotelefona, ili da saznaju potrebne informacije preko govornog automata, bez potrebe da posećuju banku. Ova usluga podrazumeva da se transakcije vrše telefonskim razgovorom sa agentom Call centra banke, uz prethodnu identifikaciju na govornom automatu unosom broja računa i ličnog identifikacionog broja.

Na ovaj način korisnici bankarskih usluga mogu da plaćaju svoje račune, vrše kupoprodaju deviza, izmiruju svoje obaveze po kreditim karticama, vrše prenos sredstava na druge račune ili da imaju uvid u stanje na svojim računima i platnim karticama.

Govorni automat omogućava da na jednostavan i brz način u svakom trenutku može da se sazna stanje  na računima i platnim karticama, iznos rezervisanih sredstava, opis proizvoda banke, kursna listu, kao i sve druge značajne informacije.

Većina domaćih banaka nudi telefonsko bankarstvo u sklopu svojih usluga, potrebno je da korisnik bude klijent banke i da se prijavi za korišćenje ove usluge.

Sa stanovišta banke, telefonsko bankarstvo smanjuje troškove obrade transakcije samim tim što se smanjuje potreba korisnika da odlaze u banku, upotreba naloga itd.

Primer: Prema podacima Narodne banke Srbije, na kraju trećeg kvartala 2014. godine bilo je 8.671.761 bankarskih klijenata, a od tog ukupnog broja 1.085.998 je koristilo uslugu Internet bankarstva, a samo 87.778 telefonsko bankarstvo (Izvor – NBS – link).

BROJ KLIJENATA (1) PO VRSTAMA POJEDINIH PLATNIH USLUGA

klijenti
 1. Broj klijenata koji su sa bankom ugovorili korišćenje usluga navedenih u tabeli.
 2. Ukupan broj klijenata koji imaju otvorene račune kod banaka. Klijent koji ima više računa kod iste banke računat je jednom. Klijent kojima ima račune kod više banaka
 3. Usluga koja omogućava klijentu banke da svojim računima pristupi upotrebom računara i interneta (e-banking).
 4. Kupovina robe i usluga preko interneta platnom karticom.
 5. Kupovina robe i usluga preko interneta platnom karticom izdatom isključivo u ovu svrhu (“internet kartice”).

Mobilno bankarstvo

mobilno

Ovaj vid bankarstva, koji takođe spada u e-bankarstvo,  omogućava da korisnici transakcije sa bankom obavljaju uz pomoć nekog prenosnog uređaja (mobilni telefon, tablet, prenosni računar). U današnje vreme većina banaka ulaže mnogo energije i novčanih sredstava da razvije ovaj segment poslovanja i na taj način pridobije što veći broj klijenata. Ovaj način obavljanja transakcija je najnoviji, i u našoj zemlji je zaživeo u poslednjih par godina,  a ima potencijal da bude masovno korišćen, jer danas skoro svi imamo mobilne telefone koji su 24 uz nas.

Prednosti mobilnog bankarstva su višestruke: plaćanje u pokretu, prebacivanje novca sa računa na račun, zamena valute, definisanje računa i plaćanje po automatizmu npr.: račun za struju, gas, telefon i sl. bez odlaska u banku i čekanja u redovima.

Za korišćenje ove usluge banke razvijaju sopstvene aplikacije koje klijentima olakšavaju posao oko obavljanja transakcija. Prijavljivanje u aplikaciju obično se vrši uz pomoć lozinke koju definiše korisnik, a prilikom prvog pokretanja dobiija identifikacione podatke od banke kod koje se prijavio za korišćenje usluge mobilnog bankarstva.

Usluga je dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji, bilo gde da se nalazite, a da imate mobilni telefon pri ruci. Bezbedno možete da:

 • platite račune,
 • proverite stanje i promet po svim računima i kreditnim karticama koje imate u banci,
 • proverite kursnu listu,
 • obavljate menjačke poslove,
 • proverite datum isteka dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu,
 • i još mnogo toga …

SMS i WAP tehnologija u bankarstvu

Postoje dve najznačajnije softverske platforme na kojima se zasnivaju bankarski servisi u mobilnom bankarstvu.

 1. Aplikacije zasnovane na SMS uslugama – SMS bankarstvo.
 2. Aplikacije razvijene kao posebni softverski programi koje korisnici instaliraju u svoje mobilne aparate putem kojih se onda konektuju na mobilni internet preko svog mobilnog provajdera – WAP bankarstvo.

SMS bankarstvo podrazumeva dva modela poslovanja:

 • PULL tehnologija – tehnologija u kojoj klijent inicira komunikaciju koristeći svoj telefon i  preko poruka zahteva određene podatke, koje se preuzimaju na mobilni uređaj (provera stanja računa, provera statusa kredita, kursna lista).
 • PUSH tehnologija – tehnologija u kojoj aplikacioni server donosi odluku kada će podatke poslati mobilnom uređaju bez prethodnog slanja zahteva za nekim određenim podatkom (bezgotovinska uplata, dospeće rate kredita, istek dozvoljenog prekoračenja, obaveštenje o preuzimanju kartice u banci, novosti).

Korisnici se u svojoj banci prijavljuju za korišćenje usluga SMS bankarstva i obično je prijem SMS obaveštenja besplatan, dok se provere stanja naplaćuju.

WAP bankarstvo se pojavilo sa razvojem WAP standarda koji je omogućio pristup internetu putem mobilnih telefona. Klijentima je omogućeno da preko telefona i pristupe svom računu u banci. Zato se ponekad pod terminom mobilno bankarstvo podrazumeva isključivo WAP bankarstvo, dok se SMS bankarstvo smatra kao posebna bankarska usluga.

Konekcija sa bankom se ostvaruje putem mobilnog telefona koji u sebi ima ugrađen WAP uređaj, pri tome klijent jedino plaća ostvareni GPRS saobraćaj operateru mobilne telefonije.

U Srbiji je 2014. ukupan broj korisnika mobilnog bankarstva bio samo 137.157 što je u odnosu na broj korisnika mobilnog telefona veoma malo.

Evo i nekih primera koji koriste WAP tehnologiju za mobilno bankarstvo.

intesa

Banka Intesa je za svoje klijente obezbedila aplikaciju Intesa Mobi. Kompanija Telenor je sa svojom bankom otišla još dalje, bez ekspozitura u svim gradovima. Telenor banka ima potpuno mobilno poslovanje (linkovi su na slikama).

telenor

On-line PC bankarstvo, internet bankarstvo, Homebanking

Asseco

Moderno bankarstvo zasnovano je na masovnoj primeni računara. Ovaj trend pogotovo je izražen u poslednjih tridesetak godina naglim i ubrzanim razvojem računara, telekomunikacija, pojavom plastičnog i digitalnog novca.

Banke su već odavno izašle iz svojih prostorija, i danas one dolaze u kuću svojih korisnika i na njihova radna mesta. Elektronsko bankarstvo dovelo je do intenzivne upotrebe Interneta, telekomunikacionih medija, računarskih mreža, web tehnologije.  Razvoj svih vidova elektronskog bankarstva u Srbiji obeležila su i politička i društvena dešavanja, tako da u odnosu na zemlje u okruženju, naša zemlja još uvek u manjoj meri primenjuje sve vidove i mogućnosti elektronskog bankarstva. U ekonomski razvijenim zemljama elektronsko bankarstvo u platnom prometu učestvuje u izuzetno visokom procentu (80%), a da bi se naša zemlja  približila toj vrednosti, u celokupan elektronski sistem platnog prometa potrebno je uključiti sve državne institucije, što veći broj preduzeća, najveći deo građana.

U našoj zemlji posluje relativno veliki broj banaka, a klijenti u velikoj meri odlučuju kojoj banci će ukazati poverenje u zavisnosti od toga koje sve usluge elektronskog bankarstva nude. U početku, banke su nudile mogućnost za obavljanje elektronskog platnog prometa u zemlji za pravna lica, potom su se u ponudi našla i rešenja namenjena fizičkim licima, a banke danas nude i korporativna rešenja za poslovanje sa inostranstvom.

Postojanje konkurencije, podstiče banke da razvijaju svoju poonudu i nude što više pogodnosti svojim klijentima. U vrlo kratkom periodu ponuda usluga elektronskog bankarstva drastično se proširila. Klijenti preko svojih računara ili mobilnih telefona mogu da obave skoro sve usluge koje mogu da obavljaju u samoj prostoriji banke.

On-line PC bankarstvo

Ovaj način bankarstva omogućava obavljanje bankarskih transkacija neposrednom vezom klijenta i banke uz pomoć softvera koji omogućava da se korisnik i banka elektronski povežu, pritom omogućujući transfer sredstava i plaćanje računa.

Klijent dobija specijalan softver koji se instalira na njegov računar i sa kog se jedino i mogu obavljati transakcije (tu će se nalaziti svi podaci o izvršenim nalozima). Softver vrši direktnu komunikaciju između klijentovog računara i računskog centra banke preko Interneta. Ovaj način bankarstva najviše je zastupljen kod pravnih lica a u manjoj meri kod fizičkih.

Halcom

Postoji nekoliko softverskih kuća koje proizvode ove specijalizovane softvere. U našoj zemlji najviše su zastupljene firme Asseco sa svojim rešenjem FX Client, i Halcom sa softverom Hal E-bank. Oba rešenja se koriste u većini poslovnih banaka u Srbiji, a pojedine banke pored ovih razvijaju i sopstvena softverska rešenja. Usluge ovakvog načina elektronskog bankarstva

 • Informacije o dinarskim i deviznim računima:
 • Raspoloživo stanje,
 • Stanje na poslednjem izvodu,
 • Dozvoljena pozajmica,
 • Rezervisana sredstva.
 • Obavljanje transakcija u okviru banke ili na račune drugih banaka
 • Kupoprodaju deviza
 • Uvid u devizne prilive
 • Definisanje šablona za naloge, kako bi se ubrzalo plaćanje
 • Uvoženje unapred pripremljenih naloga.
 • Izvoz naloga iz aplikacije i uvoz u knjigovodstveni program.
 • Lokalno administriranje korisnika

On-line PC bankarstvo omogućava klijentu da priprema naloge u off-line režimu, odnosno da priprema i čuva naloge koji će tek kasnije biti realizovani.

Pored softvera praksa je da je potrebno da korisnik poseduje čitač smart kartice i smart karticu (na kojoj se nalazi digitalni sertifikat). Čitač smart kartice priključen je na računar. Za pristup programu potrebno je ubaciti smart karticu u čitač i upisati lozinku.

Aktiviranjem digitalnog sertifikata sa smart kartice ostvaruje se konekcija između korisnika i banke. Ukoliko klijent izgubi karticu i ako je nalazač pokuša upotrebiti, kartica se sama uništi nakon tri pokušaja upisa pogrešne lozinke.

FX client
Hal e bank

Internet bankarstvo

Internet bankarstvo zasniva se na upotrebi  World Wide Weba, i na taj način se omogućava direktan pristup korisnika putem browsera.

Intesa

Internet bankarstvo, iako je slično sa on-line PC bankarstvom pretpostavlja određene razlike, i to:

 • kod internet bankarstva pristup računu dozvoljen je putem browsera, tako nema potrebe za specijalizovanim softverom;
 • podaci nisu uskladišteni lokalno, pa je sigurnost veća;
 • Internet bankarstvo omogućava pristup banci sa bilo kog računara u svetu, koji je priključen za Internet;
 • banka je zadužena za zaštitu sistema;
 • sve transakcije se obavljaju on-line.

Prednosti internet bankarstva su mnogobrojne, a izdvajaju se: ušteda u vremenu, mogućnost obavljanja poslova od kuće ili sa bilo kog računara u svetu, niži troškovi, niže provizije, nema radnog vremena (dostupnost usluga 24h, svakog dana), transakcije se izvršavaju izuzetno brzo, brzo ažuriranje o promenama na računu, tajnost podataka, lakoća upotrebe.

Internet bankarstvo ima i svoje nedostatke: mogućnost zloupotrebe (cyber kriminal), nepoverenje klijenata prema inovacijama i novim tehnologijama.

Internet je još više pojačao konkurenciju između banaka i danas praktično ne postoji domaća ili strana banka koja ne nudi uslugu internet bankarstva svojim klijentima.

E-bankarstvo u domaćem platnom prometu omogućava:

 • uvid u stanje računa i dnevne promene na računu,
 • plaćanje slanjem naloga za prenos sredstava
 • Izveštaj o realizaciji naloga i o nerealizovanim nalozima

E-bankarstvo u deviznom platnom prometu omogućava:

 • uvid u stanje računa
 • preuzimanje izvoda
 • plaćanje slanjem naloga za prenos i obaveštenja o prilivu
 • kupoprodaja deviza

Homebanking

Homebanking takođe predstavlja e-bankarstvo, odnosno uslugu banke koja omogućava da fizička lica obavljaju bankarske transakcije od kuće putem personalnog računara.

Putem kućnog bankarstva klijenti banke mogu da imaju uvid u stanje svojih bankovnih dinarskih i deviznih računa, da izvrše plaćanja (potreban je mini cd kao identifikator), menjačke poslove, imaju uvid u kreditna dugovanja, pregledaju stanje finansija za određene vremenske periode, izvrše aktivaciju usluge na mobilnom telefonu itd.

online banking

Ovaj tekst je pripremila Hajnalka Milojević.

Elektronski novac

Elektronski novac, elektronski ček, mobilni telefon u elektronskom poslovanju

Elektronski novac

Razvoj tehnologije, nedostatak slobodnog vremena, ogromna količina informacija koja nas okružuje, potreba da što više stvari obavimo u što kraćem vremenskom periodu  i po mogućnosti od kuće, dovela je do pojave elektronskog novca.

Pojam elektronski novac stalno evoluira, ali suštinski elektronski novac možemo definisati kao novac koji postoji samo u bankarskim računarskim sistemima, a ne postoji u fizičkoj formi. U razvijenim zemljama samo mali procenat novca cirkuliše u fizičkom obliku. Potreba za gotovim novcem opada, kako sve više i više ljudi počinje da koristi alternativu fizičkoj moneti.

I u našoj zemlji, sve više i više ljudi koristi neku vrstu elektronskog novca (za sada uglavnom posredstvom kreditnih i debitnih kartica), a sve manje koristi gotovinu.

Postoji nekoliko različitih načina primene elektronskog novca, i to putem platnih kartica, automatskih samouslužnih šaltera (bankomata), EFT/POS sistema, i homebanking sistema, koji omogućavaju raspolaganje novcem iz kuće korisnika.

Teorijska ideja o elektronskom novcu, javila se još 1983. godine, a 1990. godine sprovedena je u delo od strane Dejvida Čauma koji je osnovao firmu u Amsterdamu pod imenom DigiCash. Prva transakcija obavljena je 1994. godine.

Sistemi kao što su PayPal, eCash, WebMoney, Payoneer omogućavaju da se novčana sredstva prebacuju krajnjim korisnicima.

Elektronski ček

Elektronski ček je reprezentacija papirnog čeka, odnosno njegova elektronska verzija. Ova vrsta čekova pojavila se zbog potrebe da se smanje troškovi obrade klasičnih čekova. Elektronski ček može biti poslat i primljen kao bilo koji e-mail. Ovaj ček, kao i njegova papirnata verzija sadrži nalog banci platioca da izvrši prenos sredstava sa njegovog računa na račun poverioca. Ideja vodilja kod osmišljavanja elektronskog čeka bila je da dokument u elektronskoj formi može zameniti istovetan papirni dokument, tako što će kriptografski potpis zameniti svojeručni potpis.

Elektronski ček je razvijen sa funkcijom preventive prevare i krađa. Danas je elektronski ček jedan od najsigurnijih platežnih instrumenata bezgotovinskog plaćanja.

Najpoznatiji sistem elektronskih čekova danas je eCheck, i njega podržava i PayPal pa se transfer sredstava može izvršiti i na taj način.

Korišćenje elektronskih čekova ima višestruke prednosti od kojih su najznačajniji smanjenje troškova manipulacije papirnim čekovima (štampanje, troškovi slanja, servisiranje) kao i mogućnost izvršavanja transakcija putem računara sa bilo kog mesta.

Mobilni telefoni u elektronskom poslovanju

Mobilni telefoni se u elektronskom poslovanju poslednjih godina koriste sve više. Telefonom možemo izvršiti bankarske transakcije, imati uvid u stanje bankovnih računa, obaviti kupovinu robe i usluga.

Razvoj ovog segmenta uslovljen je ogromnom ekspanzijom tržišta mobilnih telefona kao i naglim razvojem interneta i elektronske trgovine. Kako bi mobilno poslovanje funkcionisalo dobro potrebna je dobra saradnja banaka sa mobilnim operaterima, kao i dobra softverska podrška za različite usluge. Većina banaka uvelo je mogućnost mobilnog bankarstva. Dok su ranije korisnici uglavnom bili u mogućnosti da provere stanje na računima, danas je preko mobilnog telefona moguće obaviti bilo kakvu transakciju.

Usluge su dostupne 24 sata, sedam dana u nedelji, bilo gde da se korisnik nalazi, potrebno je samo da ima mobilni telefon pri ruci.

Ovaj tekst je pripremila Hajnalka Milojević.

E-PLATNI PROMET

E-PLATNI PROMET

PostNet

Sadržaj je preuzet sa sajta Poslovna informatika http://poslovnainformatika.rs/elektronsko-poslovanje/e-platni-promet/

Elektronski platni promet i sistemi elektronskog plaćanja

Da bi neka privreda efikasno funkcionisala, potrebno je da ima dobar platni promet. Pod platnim prometom podrazumevaju se plaćanja po osnovu izmirenja dugovanja na svim relacijama između pravnih i fizičkih lica. Danas se izmirenje dugovanja odnosno naplata određenih potraživanja sve manje vrši upotrebom gotovog novca. Napredak tehnologije omogućio je da se upotrebom računara i komunikacionih kanala transakcije obavljaju elektronskim putem, tako da se na ovajnačin uspostavlja e-platni promet.

E-platni promet deli se na domaći (unutrašnji) i međunarodni.

Svaka država ima svoj zaseban sistem platnog prometa koji može biti centralizovan (do skoro je takav sistem funkcionisao u našoj zemlji) ili decentralizovan (ovaj sistem je danas aktuelan u Srbiji i obavljaju ga poslovne banke kao nosioci platnog prometa).

Pod elektronskim platnim prometom podrazumevaju se sva plaćanja između fizičkih i pravnih lica putem elektronskih transakcija. Da bi elektronski platni promet dobro funkcionisao potrebno je da centralna banka ostvaruje dobru saradnju sa poslovnim bankama (NBS sa ostalim bankama).

Elektronski platni promet obavlja se razmenom elektronskih poruka kroz informacione sisteme učesnika. Elektronska poruka predstavlja informaciju koja je elektronski generisana, poslata, proverena, primljena i sačuvana. Strukturu poruka u elektronskom platnom prometu utvrđuje NBS.

Učesnik u platnom prometu izdaje naloge za plaćanje fizički  ili direktno računarskom komunikacijom. Nalogodavac nalaže nosiocu da se na teret njegovog računa izvrši prenos sredstava na račun drugog učesnika – poverioca.

Narodna banka Srbije je operator tri platna sistema:

 • RTGS sistema (real-time gross settlement systems),
 • Kliring sistema i
 • Sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama.

RTGS i Kliring sistem

RTGS sistem (obračun u realnom vremenu po bruto principu) podrazumeva prijem i izvršavanje pojedinačnih naloga za plaćanje banaka u najkraćem mogućem vremenu od momenta njihovog prijema – i to do visine pokrića na računu. U RTGS sistemu mogu se izvršavati svi nalozi za plaćanje, s tim što se obavezno izvršavaju nalozi za plaćanje koji glase na iznose veće od 250.000 dinara („velika plaćanja“), što je utvrđeno operativnim pravilima za RTGS sistem.

Pod kliringom, tj. neto obračunom, podrazumeva se prijem pojedinačnih naloga za plaćanje, ili grupa naloga za plaćanje, uz koje se dostavlja specifikacija pojedinačnih naloga, radi obračuna multilateralnih neto iznosa na obračunskim računima. Nakon toga, za svakog učesnika u kliringu utvrđuje se neto pozicija, čije se poravnanje vrši preko njegovog žiro računa. Plaćanja u kliringu („mala plaćanja”) jesu nalozi čiji je iznos do 250.000 dinara.

Plaćanja u kliringu izvršavaju se u procesu neto poravnanja u tri klirinška ciklusa svakog radnog dana (u 10.30, 12.30 i 14.45 časova). To znači da na kraju svakog dana, kada se izvrši poravnanje između banaka (“prebijanje dugova”), ostaje deo koji nije kompenzovan i treba da se plati. Zato se ovo zove neto obračun.

Sistem međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama

Radi omogućavanja efikasnijeg i jeftinijeg platnog prometa u evrima za stanovništvo i privredu, Narodna banka Srbije je operator Sistema međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama, koji svakog radnog dana, procesira plaćanja u evrima za učesnike u ovom sistemu.

Učesnici u RTGS sistemu i  u Kliring sistemu Narodne banke Srbije povezani su u jedinstvenu celinu, u kojoj se platne transakcije razmenjuju porukama, zasnovanim na SWIFT standardu, kroz privatnu komunikacionu mrežu Narodne banke Srbije.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) je u stvari udruženje banaka za međunarodna elektronska plaćanja, koje podrazumeva poštovanje određenih protokola i standarda. Koristi se u skoro svim zemljama sveta. U principu, prilikom transakcija, razmenjuju se standardizovane poruke između različitih bankarskih sistema država članica, kako bi poslovanje bilo bezbednije, brže i jeftinije.

Sistemi elektronskog plaćanja

Elektronski sistemi plaćanja doživeli su drastičan rast upotrebe ekspanzijom Interneta u domove širom sveta. Internet je sigurno podstakao razvoj sistema koji sve to olakšavaju i ubrzavaju, uz minimalni angažman krajnjih korisnika.

Roba ili usluge u našoj zemlji se elektronskim putem mogu platiti na više različitih načina:

 • Plaćanje gotovinom

Za ovaj način plaćanja nije potrebna kartica, već se plaća direktno onome ko obavlja isporuku robe. Korisnik Interneta pronalazi željenu robu na sajtu trgovca, popunjava formular i na taj način se prijavljuje za kupovinu robe.

 • Plaćanjem u banci preko računa

Korisnik na sajtu trgovca pronalazi željenu robu i broj žiro računa na koji će izvršiti uplatu novca. Jedan primerak uplatnice dostavlja trgovcu ili ga e-mejlom obavesti da je uplatio novac, pa trgovac proverava uplatu i dostavlja mu robu na naznačenu adresu.

 • Plaćanje putem kreditne kartice

Najpogodniji metod plaćanja, ali uz određenu dozu rizika kako za kupca tako i za trgovca. Za ovakav način poslovanja potrebno je obezbediti kvalitetne sigurnosne metode plaćanja.

 • P2P

U poslednjih nekoliko godina, došlo je do pojave alternativnih načina za realizaciju transakcija plaćanja na Internetu u formi P2P (Person-To-Person) sistema plaćanja. Oni jednostavno koriste prednosti postojeće bankarske infrastrukture, kako bi svojim korisnicima pružili mogućnost da na jednostavan i jeftin način proslede uplate na Internetu. Reprezentativni predstavnik ove vrste sistema plaćanja na Internetu je PayPal.

Sistemi elektronskog plaćanja koji se najčešće koriste u našoj zemlji su:

 • PostNet
 • E-banking
 • Qvoucher
 • Limundo Cash
 • PlatiMo
 • PayPal

PostNet

Predstavlja najbrži prenos novca za fizička lica na teritoriji Republike Srbije. Prednosti PostNet uputnice su brojne:

 • najbrža isplata novca korisnicima
 • korisniku je omogućeno raspolaganje novcem, odmah nakon uplate pošiljaoca
 • uplata se vrši u pošti
 • SMS porukom Pošta Srbije obaveštava primaoca o uplati. SMS poruka sadrži broj uputnice i informaciju da primalac može podići novac na šalteru bilo koje pošte. Usluga SMS se ne naplaćuje.
 • informacije o statusu uputnice možete dobiti pozivanjem Call centra 011/ 3 607 500, na našem sajtu ili slanjem SMS poruke na kratak broj 2377 u formatu: PUSTA(razmak)broj PosTneT uputnice

Е-banking

Plaćanje preko e-bankinga omogućavaju sve banke koje posluju u našoj zemlji. Uslov da možete da obavljate plaćanja jeste da imate otvoren račun u banci kod koje se odlučite da koristite ovu uslugu. Najčešće usluga e-bankinga uključuje online uvid u stanje računa, kartica, kredita, uvid u promet po računima, online prenos novca na račune u okviru i van banke, online plaćanje računa, rata kredita, zaduženja po karticama, kao i kupoprodaju deviza.

U zavisnosti od odabrane banke, usluga e-bankinga omogućena je samim posedovanjem računa, za koji plaćate određenu mesečnu nadoknadu ili je ta usluga besplatna. Što se tiče izvršavanja transakcija, možete ih izvršiti sa ili bez naknade banci (konkretno, u banci Intesa prvih 5 naloga je besplatno, nakon toga plaća se provizija od 30 dinara po nalogu). Povlačenje novca možete izvršiti sa tekućeg računa ili platiti uz pomoć neke od kreditnih kartica (Master, American Express).

On-line uplatnica

Q-Voucher

Upotrebom QVoucher-a možete plaćati robu i usluge putem Interneta bez kreditnih kartica i bankovnih računa. Bez rizika od krađe trošite onoliko koliko Vam je potrebno i kada Vam je potrebno.

QVoucher dopuna kupuje se na nekom od uplatnih mesta širom Srbije, na kojima se inače kupuju pripejd dopune kredita za mobilne telefone. Ukoliko vam je lakše dopune možete izvršiti i uplatom u najbližoj pošti ili banci.

Prilikom kupovine prve QVoucher dopune na kiosku ili nekom drugom prodajnom mestu sistem automatski kreira Vaš nalog, a lozinku Vam šalje putem SMS-a. Prethodna registracija nije potrebna dovoljna je lozinka koju ste dobili.

Qvoucher

Limundo Cash

Limundo Cash omogućava plaćanje troškova na poznatim sajtovima limundo.com i kupindo.com

Korišćenjem LimundoCash sistema korisnik prihvata sva pravila i garantuje da su dati podaci potrebni za transakciju tačni i potpuni.

Uplaćivanjem novčanih sredstava na poseban račun koji je Limundo otvorio samo za svrhe LimundoCash-a, kupac ovlašćuje Limundo da na račun prodavca uplati potreban iznos.

limundo keš

PlatiMo

plati mo

Uslugu je uvela kompanija Telenor i predstavlja mogućnost veoma jednostavnog elektronskog plaćanja mobilnim telefonom direktno s vašeg bankovnog računa.
Mogućnosti usluge PlatiMo?

 • Kupovina na internetu.
 • Kupovina preko kol-centara.
 • Plaćanje mesečnih računa.
 • Slanje novca.
 • Primanje uplata.
 • Dopuna pripejd računa.
 • Prijava na portal E-uprave

PayPal

PayPal je usluga koju koriste milioni ljudi širom sveta. Od prošle godine i ljudi iz naše zemlje mogu da se registruju na ovom sistemu i koriste mogućnost da kupuju robu i usluge širom sveta.

Osoba koja želi da obavi transakcije preko PayPala mora se prvo registrovati na PayPal stranici, a zatim prebaciti određenu svotu novca na svoj korisnički račun. Novčani iznos se može prebaciti direktno sa tekućeg računa banke ili koristeći kreditne/debitne kartice.

paypal

Na svetskoj sceni postoji još nekoliko sistema za online plaćanje među kojima se izdvajaju: